నిత్యావసర మరియు కూరగాయల ధరల నిర్ధారణ…

0
2185

ప్రభుత్వ ఆదేశముల ప్రకారము సంయుక్త కలెక్టరు వారి అధ్యక్షతన ధరల నిర్ణారణ కమిటీని ఏర్పాటుచేసి, కమిటీ సభుయలు, టోకు వర్తకులు మరియు చిల్లర వర్తకులతో సంప్రదించి, నిత్యావసర సరుకులు మరియు కూరగాయల ధరలను వారం రోజులకుగాను ఈ క్రింది విధముగా ధరలను నిర్ధారించడమైనది.

Leave a Reply